So dien thoai taxi tai Thanh Hung - Hang taxi tai Thanh Hung

Tổ thợ mộc tiến hành bọc, đóng gói đồ

Tổ thợ mộc tiến hành bọc, đóng gói đồ

Tổ thợ mộc chuyên phụ trách các mảng nội thất, bàn ghế, tủ đồ…