" /> Tổ thợ mộc tiến hành bọc, đóng gói đồ - Taxi tải Thành Hưng

Tổ thợ mộc tiến hành bọc, đóng gói đồ

Tổ thợ mộc tiến hành bọc, đóng gói đồ

Tổ thợ mộc chuyên phụ trách các mảng nội thất, bàn ghế, tủ đồ…