" /> Cơ cấu tổ chức - Taxi tải Thành Hưng

Cơ cấu tổ chức

Mô hình tổ chức bộ máy công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng bao gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

  • Các công ty thành viên
  • Các phòng ban trực thuộc
  • Các chi nhánh công ty

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần tập đoàn Thành HưngThành Hưng: Luôn khởi đầu, luôn cống hiến!